top of page
LPN ทำงาน
ทั้งการช่วยเหลือเร่งด่วน
และช่วยเหลือระยะยาว

ภาพโดย: วิศรุต แสนคำ/Realframe

เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำให้แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยพยายามขจัดความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากการเลือกปฏิบัติและความไม่เท่าเทียมกัน

มีเพียง LPN เท่านั้นที่มีปฏิบัติการช่วยเหลือเร่งด่วน
นอกเหนือไปจากการทำงานด้านยุทธศาสตร์เพื่อทำงานกับแรงงานข้ามชาติ

ในการต่อต้านและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระยะยาว 

* เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน 

ทำไมต้องเป็น 
แรงงานข้ามชาติ?

แรงงานข้ามชาติคือกลุ่มประชากรที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
มากที่สุดในประเทศไทย

การละเมิดสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติของประเทศไทยมาจากหลายปัจจัยที่หล่อหลอมรวมกันทั้งความยากจน ความต้องการแรงงานราคาถูก สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่นคงและการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ สถานการณ์เหล่านี้จึงได้กลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กลุ่มประชากรอย่างแรงงานข้ามชาติมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบ เพราะว่าปัญหาในเรื่องการเข้าถึงสิทธิ ทั้งในเรื่องการเคลื่อนย้ายอย่างอิสระ การเปลี่ยนนายจ้างได้อย่างอิสระ การเข้าถึงการศึกษา และรวมไปถึงการรวมกลุ่มของแรงงาน

 

การที่แรงงานข้ามชาติไม่สามารถเข้าถึงสิทธิเหล่านั้นที่พวกเขาพึ่งจะได้ ก็ส่งผลให้พวกเขาตกเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบจากทางภาครัฐและกลุ่มธุรกิจ

 

โดยขบวนการค้ามนุษย์มักจะหากินกับกลุ่มคนที่อ่อนแอและเปราะบางอยู่แล้วอย่างเช่น กลุ่มเด็กกำพร้า

ภาพโดย: วิศรุต แสนคำ/Realframe

มนุษย์ไม่ได้มีไว้เพื่อขาย

ถูกจับมา
เพื่อเป็นแรงงานเด็ก

ถูกบีบบังคับ
ภายใต้ความกลัว
ที่จะถูกทำร้าย

บังคับทำงาน
ชดใช้หนี้

หลอกและ
บังคับให้ทำงาน

แรงงานบางคนถูกบังคับให้ทำงาน 20 ชั่วโมงต่อวันตลอดทั้งอาทิตย์โดยไม่มีวันหยุดเป็นเวลาหลายปี โดยที่จ่ายค่าแรงเพียงเล็กน้อยหรือไม่จ่ายเลย

แรงงานบางส่วนติดอยู่ในวงเวียนของการชดใช้หนี้ที่มาจากขบวนการค้ามนุษย์

เด็กอายุเพียง 9 ปี ก็ยังถูกจับและสวมบัตรประชาชนปลอมเพื่อให้ทำงานได้ ซึ่งจะทำให้เขาไม่มีทางเลยที่จะได้เจอครอบครัวอีกครั้ง

การทำร้ายร่างกายอย่าง การทุบตี เผา ทำให้อดอาหาร และการใช้ความรุนแรงอย่างการทำร้ายร่างกายคือเครื่องมือในการบังคับแรงงาน

ทฤษฎีเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ที่เรานำมาใช้
เราสร้างกลไกเพื่อการช่วยเหลือแบบเร่งด่วน
และการป้องกันในระยะยาว

ในการทำงานของเรานั้น เรามีทั้งการให้ความช่วยเหลือกับแรงงานที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างในกรณีของการถูกกักขังหน่วงเหนียว แต่นอกเหนือจากนั้นเรายังได้ทำงานในระยะยาวกับกลุ่มเยาวชนแรงงานเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนถึงสิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ แม้ว่างานทั้ง 2 ส่วนนี้ของเราจะดูเป็นงานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ก็ช่วยส่งเสริมกันและกันอย่างเช่นงานช่วยเหลือเร่งด่วนนั้นช่วยให้เราสามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์เพื่อส่งเสริมในด้านสิทธิมนุษยชนให้ดีขึ้น ส่วนในงานระยะยาวของเราที่ทำด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเยาวชนนั้นก็เป็นการสร้างกระบวนการในการเข้าถึงชุมชนของกลุ่มแรงงานเพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงาน ดังนั้นงานด้านการศึกษานี้จึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในการหยุดวงจรแห่งการเอารัดเอาเปรียบแรงงานข้ามชาติ

 

ด้วยการทำงานสองส่วนนี้ผสานกันทำให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้ชีวิตของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยดีขึ้น ซึ่งจะช่วยหยุดการเอารัดเอาเปรียบแรงงานข้ามชาติต่อไป

การทำงานของเรา
เรามุ่งเน้นการทำงานใน 3 ด้าน

บุกช่วยเหลือ
และปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์

image.png

ในปัจจุบันยัง LPN ยังคนได้รับการร้องเรียนและร้องขอความช่วยเหลืออยู่บ่อยครั้งจากเหยื่อของการมนุษย์และแรงงานที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ งานของเราจึงเป็นการช่วยเหลือเหยื่อให้รอดพ้นจากสถานการณ์อันเลวร้ายนั้น ไม่ว่าจะเป็นการบุกเข้าช่วยเหลือทั้งบนบกและในทะเล หรือการช่วยเหลือเหยื่อในการด้านฟื้นฟูจิตใจหลังถูกทำร้าย อย่างเช่น การให้ที่พักพิง การดูแลด้านจิตใจ และการสนับสนุนด้านกฏหมายเพื่อดำเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายและเอาผิด

ศูนย์เรียนรู้สำหรับ
ลูกหลานแรงงานข้ามชาติ

ลูกหลายแรงงานข้ามชาติมักจะเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ถูกตัดหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาไทย ดังนั้นงานที่เราทำนี้จะเป็นความพยายามในการสร้างพื้นที่ให้กับกลุ่มลูกหลานแรงงานข้ามชาติที่จะได้เข้าถึงการศึกษาของรัฐไทย และจะช่วยทำให้พวกเขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับประเทศไทยได้

สื่อสารและรณรงค์เกี่ยวกับ

สิทธิของแรงงานข้ามชาติ

การต่อสู้กับการละเมิดสิทธิของแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์ ถือได้ว่ายังต้องฝ่าฟันอีกมาก ดังนั้น LPN จึงได้ทำงานในหลายด้านทั้งการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหางทางออก พัฒนาและสร้างสื่อการเรียนการสอน รณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบาย และจัดอบรมและสร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิของแรงงาน

ภาพโดย: วิศรุต แสนคำ/Realframe

กว่า 15 ปี
ของการทำงาน
ในภาคสนาม

ทำให้เราไ้ด้เรียนรู้ว่า
อะไรคือสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหา

แก้ปัญหาด้วยยุทธศาสตร์ : ด้วย LPN สามารถเข้าถึงเครือข่ายของนักกิจกรรมและบรรดาผู้นำจำนวนมากจึงสามรถสร้างผลลัพท์ได้


การทำงานในภาคสนามเพื่อช่วยชีวิตผู้คน : พวกเราทำงานในภาคสนามอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดหย่อนเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม

 

เครือข่ายด้านข้อมูลที่ทรงพลัง : ด้วยความสัมพันธุ์ที่ไว้เนื้อเชื้อใจกัน

พวกเราได้รวบรวมข้อมูลและหลักฐานของการละเมิดสิทธิมนุษยชย

แหล่งข้อมูลจากแรงงานที่เชื่อใจ : รวดเร็ว ข้อมูลเที่ยงตรง และอยู่ใน
ภาษาถิ่นของแรงงานข้ามชาติเอง

บูรณาการผ่านการศึกษา : ภาษาและการศึกษาเป็นสิ่งที่เราให้

ความสำคัญ เพื่อที่จะหยุดวงจรความยากจนของแรงงานข้ามชาติ

DONATE NOW

ถ้าคุณเห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้สำคัญ และอยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง สามารถทำได้ผ่านการบริจาคโดยตรงมายัง LPN การสนับสนุนของคุณจะถูกนำไปใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงและป้องการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์อีก เงินบริจาคทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในการปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงาน ป้องกันการค้ามนุษย์

และรณรงค์ด้านสิทธิของแรงงาน

308922523_8173935559314294_6225985638794753075_n.jpeg

พบกับสมาชิกในทีมของเราที่มีทั้งผู้ทำงานด้านสังคม และอดีตลูกเรือที่เคยถูกหลอกไปค้ามนุษย์ซึ่งต่างช่วยทำงานร่วมกันกับ LPN

 

Raids & Rescue 1.jpg

ลองดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของ LPN ทั้งในปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงาน การรณรงค์ และในด้านการศึกษา

ghost-fleet trailer.jpg

ดูตัวอย่างหนังสารคดี "Ghost Fleet " ที่บันทึกการทำงานของ LPN ในปฏิบัติการช่วยเหลือลูกเรือประมง

 

หากท่านต้องการ
ความช่วยเหลือ

ภาษาไทย

+66 84 121 1609

แจ้งเรื่อง ขอความช่วยเหลือ ขอข้อมูลเกี่ยวกับแรงงาน
ทั้งในด้านกฎหมายหรืออัพเดทขั้นตอนการลงทะเบียนที่เกี่ยวกับแรงงานจากรัฐ

 

สามารถติดต่อเราโดยตรงได้ทั้งภาษา ไทย เขมร ลาว และ พม่า


  • Facebook - Black Circle

និយាយជាមួយនរណាម្នាក់ជាភាសាខ្មែរ

+66 85 534 1595

ເວົ້າກັບຄົນອື່ນໃນລາວ

+66 92  321 1516

မြန်မာလိုပြောသည်။

+66 34 434 726

bottom of page