top of page
ค้นหา
 • รูปภาพนักเขียนSompong Srakaew

12 ภารกิจที่อยากทำให้สำเร็จใน 5-10 ปีนี้

เขียนโดย สมพงค์ สระแก้ว


ในวัย 50 ต้นๆ ของผมความกลับรู้สึกเหมือนวัยหนุ่มที่อยากรู้อยากเรียน อยากสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่ทุกวินาที ทุกเวลาและในสถานที่ต่างๆ สำหรับผมความสำเร็จในชีวิตและการงานแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ แต่ละวันที่ย่างก้าว ครุ่นคิดถึงคนอื่นๆ อยู่เสมอ และพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองและคนอื่น


อาชีพและวิชาชีพที่ดำรงอยู่ตอบโจทย์การดำรงชีวิตที่มีความหมายต่อคนเล็กคนน้อย คนเปราะบาง คนเข้าไม่ถึงสิทธิ เข้าไม่ถึงการบริการของรัฐตามสิทธิที่พึงได้รับในประเทศไทย และการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน


ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ได้จดจ่อใคร่ครวญ วินิจวิเคราะห์ใส่ใจกับประเด็นการคุ้มครองสิทธิ การคุ้มครองทางสังคมแก่กลุ่มประชากรข้ามชาติในประเทศไทย มีประเด็นหลายเรื่องที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าพึงพอใจ เป็นความสำเร็จที่ไม่สามารถนับเป็นตัวเงิน เป็นคุณค่าทางสังคมได้ แต่รับรู้ว่า เรามีความสุขเสมอเพื่อทุกคนมีโอกาสทางการศึกษา ได้รับการปลดปล่อยทุกข์ยาก ได้รับการคุ้มครอง ฟื้นฟูเยียวยา และย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย


แต่ยังมีอีกมากมายที่อยากทำให้สำเร็จแต่ยังไม่ได้ทำซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เห็นคุณค่าและความสำคัญ ใส่ใจ ตระหนักร่วมและมาสร้างตำนานร่วมกันได้ อย่างน้อย 12 ภารกิจ บวกยุทธศาสตร์ใหญ่ๆ คือ


 1. การสร้างแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย คล้าย ๆ พิพิธภัณฑ์แรงงานของข้ามชาติ

 2. บ้าน LPN หรือสำหรับฝึกอบรม ฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบปัญหาและสามารถพึ่งตนเองได้และเป็นแหล่งอาหารปลอดภัย

 3. วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

 4. นวัตกรรมทางสังคมเพื่อเข้าถึงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา แอพพลิเคชั่น (Application)

 5. คลีนิกนักสังคมสงเคราะห์ ภาคประชาสังคม หรือ CSOs Social Worker Clinic

 6. Labour Voices and Business and Human Rights

 7. Migrant Labour Group around of Thailand

 8. Family Counsellor and Sponsorship for Migrant Children in Thailand

 9. Fundraising by Global Connect and Civil society in Thailand

 10. TIP -ACT Coalition and Union Networking in ASEAN

 11. LPN Hand to Hand Humanitarian Assistance for Migrant Workers Facing Covid-19 Crisis in Thailand - SDG

 12. Art Performance from Migrant Workers


ท่านใดและหน่วยงานใดมีไอเดียเจ๋ง ๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนกันและทำให้ฝันของผมอีก 5-10 ปี ประสบความสำเร็จ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งนโยบาย การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และรากเหง้าปัญหาที่เกิดขึ้นแลสลับซับซ้อนในทุกวันเวลา มีเวลาสักนิดมาร่วมคิดช่วยกัน ฝันจักเป็นจริงได้


ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page