top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนSompong Srakaew

การศึกษาของเด็กข้ามชาติในประเทศไทยคือสิทธิขั้นพื้นฐาน

อัปเดตเมื่อ 22 ม.ค. 2565

โดย สมพงค์ สระแก้ว
เมื่อวานนี้ (16 มกราคม 2565) ผมได้ไปร่วมเป็นประธานในที่ประชุมร่วมกับผู้ปกครองเด็กๆ ข้ามชาติที่เข้ามาเรียนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กรายวันอิสระ (DTI) ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลมหาชัย ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19 นี้ โดยศูนย์ฝึกอบรมเด็กแห่งนี้เป็นหนึ่งที่ในสถานที่ๆ เป็นหน่วยเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กข้ามชาติที่ต้องการเข้าเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐบาลไทย


นอกเหนือไปจากศุนย์ DIT แล้วยังมีศูนย์ฝึกอบรม MEDC : Education& Emotion Management Dhamma Training Center ซึ่งเกิดมาจากการรวมกลุ่มพึ่งตนเองของประชากรข้ามชาติ สัญชาติพม่า หลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง

ศูนย์ฝึกอบรม MEDC ได้ดำเนินการภายใต้ โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยเพื่อสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะแห่งปัญญา และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและอาเซียน (MLG -ASEAN) ที่มูลนิธิของเราทำหน้าที่สนับสนุน

ศูนย์ฝึกอบรม MEDC มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ให้กลุ่มประชากรข้ามชาติได้มีพื้นที่แสดงออกในชุมชน และในพื้นที่สาธารณะพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในมิติทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

  2. ให้เป็นกลไกของกลุ่มประชากรข้ามชาติที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทยและอาเซียน และ

  3. เป็นพื้นที่ฝึกอบรม การจัดการศึกษาเรียนรู้ของกลุ่มแรงงาน เด็ก และเยาวชนข้ามชาติในมิติต่างๆ ในการดำรงอยู่และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

  4. เป็นเครือข่ายจิตอาสา อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิแรงงาน หรือ MMLG : Myanmar Migrant Labour Grgoup ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง


มูลนิธิ LPN เปิดรับกลุ่มศูนย์การเรียนต่างๆ ศูนย์ฝึกอบรมและเครือข่ายทางสังคมแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยที่ต้องการทำงานร่วมกับเราโดยเรามีเป้าหมายที่ต้องการทำงานครอบคลุมทั่วประเทศไทย เพราะเราเชื่อว่าการสร้างทางเลือกนั้นคือสิ่งที่จะช่วยให้แรงงานข้ามชาติในไทยสามารถมีชีวิตรอบได้ในประเทศไทย โดยการศึกษานี้เองที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดทางเลือก

สนใจติดต่อ 085 534 1595
หรือหากท่านใดสนใจสนับสนุนกิจกรรมพิเศษนี้

สามารถร่วมสนับสนุนได้ที่นี้ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page