top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนSompong Srakaew

การศึกษาในประเทศไทย ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มประชากรข้ามชาติ เด็กข้ามชาติในประเทศไทย

ผู้เขียน สมพงศ์ สระแก้ว
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 LPN ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กข้ามชาติไทยยูเนี่ยน (Thai Union Preschool)” หรือ “ศูนย์ฯ” เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทย วัฒนธรรม และคณิตศาสตร์เบื้องต้น เพื่อปรับพื้นฐานความรู้แก่เด็กข้ามชาติก่อนเข้าระบบการศึกษาไทยในซึ่งถือว่าเป็นแห่งที่ 5 ในประเทศไทยโดยในครั้งนี้ตั้งอยู่ที่โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร


“โครงการเตรียมความพร้อมแก่เด็กข้ามชาติเพื่อเข้าระบบการศึกษาไทย” เป็นความร่วมมือของภาคเอกชน โดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไทยยูเนี่ยน) องค์กรพัฒนาเอกชน โดย มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแรงงาน (LPN) และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเกี่ยวข้องในการคุ้มครองและดูแลบุตรหลานของแรงงานข้ามชาติที่ติดตามเข้ามาทำงานในประเทศไทยตามหลักสิทธิมนุษยชน ด้วยการดำเนินการ “ศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กข้ามชาติไทยยูเนี่ยน (Thai Union Preschool)” หรือ “ศูนย์ฯ” เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทย วัฒนธรรม และคณิตศาสตร์เบื้องต้น เพื่อปรับพื้นฐานความรู้แก่เด็กข้ามชาติก่อนเข้าระบบการศึกษาไทย

ปัจจุบันแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมีจำนวนมาก โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า กัมพูชา ลาว เข้ามาใช้แรงงานในประเทศไทย ส่วนหนึ่งมาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เช่นอุตสาหกรรมประมง และงานก่อสร้าง เป็นต้น ขณะเดียวกันนั้นบุตรหลานของแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเลขประจำตัวจะมีโอกาสทางการศึกษาด้อยกว่าเด็กปกติ ทำให้เด็กเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะต้องติดตามพ่อแม่ไปยังสถานที่ทำงาน นำมาซึ่งปัญหาการใช้แรงงานเด็ก และการละเมิดสิทธิเด็ก


สำหรับการแก้ปัญหาดังกล่าว คือ การจัดการศึกษาให้เด็กข้ามชาติเหล่านี้ ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อให้พวกเขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทยได้ มีการสอนภาษาไทยควบคู่กับวัฒนธรรมไทย รวมถึงเพื่อให้พวกเขารับทราบถึงสิทธิของตนเองภายใต้กฎหมายไทย


ไทยยูเนี่ยน เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาให้กับเด็กข้ามชาตินี้ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะป้องกันเด็กเหล่านี้เข้าสู่ภาคแรงงาน จึงได้สนับสนุนโครงการนำร่องที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กข้ามชาติเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาไทยดู 56 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page