top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนLPN foundation

ฝันไกล แต่ไปไม่ถึง : รายงานฉบับใหม่ของแรงงานข้ามชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย

อัปเดตเมื่อ 12 มี.ค.งานศึกษาชิ้นนี้เป็นความพยายามประการหนึ่งของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานในการฉายภาพให้เห็นจังหวะและลีลาชีวิตของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีความพิเศษสำหรับนักลงทุนในประการที่จะเป็นการดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาในพื้นที่เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ชายแดนหรือพื้นที่ชั้นในนั้นไม่ควรจะพิเศษเพียงสำหรับนักลงทุนเท่านั้น หากแต่คณะผู้ศึกษาเชื่ออย่างแนวแน่ว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรจะเป็นพื้นที่พิเศษสำหรับแรงงานโดยไม่จำกัดสัญชาติในประการที่พวกเขาหรือเธอเหล่านั้นจะสามารถเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิสวัสดิการพื้นฐานที่แรงงานในฐานะมนุษย์หนึ่งคนควรได้รับ ขณะเดียวกันในฐานะฟันเฟืองที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับรัฐไทย ครอบครัวของพวกเขาหรือเธอเหล่านั้นก็ควรจะได้รับความคุ้มครองที่จะเป็นส่วนในการสร้างชีวิตที่ผาสุกภายในพื้นที่ของรัฐไทยนี้ด้วย เมื่อเริ่มต้นความเชื่อเช่นนี้แล้วงานศึกษาชิ้นนี้จึงได้เริ่มต้นทำความเข้าใจนโยบาย กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะเป็นกรอบว่าแรงงานจะได้รับความคุ้มครองในระดับใด ก่อนที่จะลงไปดูชีวิตและผลกระทบที่แรงงานเผชิญในการทำงาน และผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสะท้อนให้เห็นการดูแลกลุ่มแรงงานของรัฐไทยในภาวะวิกฤต รายงานฉบับที่ประกอบไปด้วย 4 บท ได้แก่


บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยชี้ให้เห็นวัตถุประสงค์และกรอบการวิเคราะห์ของงานศึกษาชิ้นนี้


บทที่ 2 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ซึ่งจะช่วยให้เห็นพัฒนาการของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยและกฎหมายรวมทั้งระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ดังกล่าว


บทที่ 3 ลักษณะของแรงงานข้ามชาติและพื้นที่ศึกษา ซึ่งจะเป็นการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานและลักษณะของแรงงานในพื้นที่ศึกษาจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม


บทที่ 4 บทวิเคราะห์ข้อมูลจากพื้นที่ จะเป็นการนำเสนอจุดเน้นประเด็นข้อท้าทายในการใช้ชีวิตและความเสี่ยงที่แรงงานเผชิญในการทำงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ


บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ จะเป็นการสรุปข้อมูลทั้งหมดและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้จากด้านล่างนี้


 


ดู 29 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page