top of page
ค้นหา
 • รูปภาพนักเขียนvisarut298

ชวนร่วมแลกเปลี่ยน "กิจกรรมเวทีครั้งที่ 1 ภาคประชาสังคมและหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในประเทศไทย"
LPN ชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเวทีครั้งที่ 1 ภาคประชาสังคมและหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในประเทศไทยภายใต้หัวข้อ“เด็กและเยาวชนข้ามชาติกับผลกระทบทางสังคมจากการระบาดโควิด 19 ปัญหา อุปสรรค ข้อท้าทาย ข้อเสนอแนะ การจัดการศึกษาเรียนร่วมเด็กไทยเด็กข้ามชาติในระบบโรงเรียนของรัฐและ รูปแบบที่ดีของการคุ้มครองทางสังคม”


และครั้งที่ 2 ภาคประชาสังคมและหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา

“ผลกระทบทางสังคมของเด็กและเยาวชนจากการระบาดโควิด 19 อุปสรรค ปัญหา ข้อท้าทาย ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงการปกป้องคุ้มครอง การคุ้มครองทางสังคมของภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคม”


โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 24มีนาคม และวันที่ 7เมษายน 2565 ตามลำดับ และเวทีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ SEAS of Change Phase II


 

กำหนดการ กิจกรรมเวทีภาคประชาสังคม ในประเทศไทย: วันที่ 24 มีนาคม 2565

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

9.00 – 9.15 น.

ความเป็นมา ชี้แจงวัตถุประสงค์

และแนะนำตัว


คุณสมพงค์ สระแก้ว

พิธีกร


9.15– 09.45 น.

ปาฐกถาพิเศษ “อนาคตเด็กข้ามชาติ กับการลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสทางสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัวแรงงานในประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์โควิด 19”

อาจารย์สุริชัย หวันแก้ว

ประธานกรรมการมูลนิธิ LPN


09.45– 11.00 น.

เด็กและเยาวชนข้ามชาติกับผลกระทบทางสังคมจากการระบาดโควิด 19 ปัญหา อุปสรรค

ข้อท้าทาย ข้อเสนอแนะ การจัดการศึกษาเรียนร่วมเด็กไทยเด็กข้ามชาติในระบบโรงเรียนของรัฐ

และ รูปแบบที่ดีของการคุ้มครองทางสังคม

 • การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด 19 โดยนายคมสัน ณ รังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

 • การบริหารจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติเรียนร่วมกับเด็กไทย โดยนายประสาน สารวงษ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า)

 • ข้อท้าทายในการทำงานกับผู้ติดตามแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดย มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก

 • ข้อท้าทายในการจัดการเรียนการสอนในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กข้ามชาติ โดย FED

คุณสุรพงษ์ กองจันทึก

วิทยากรผู้ดำเนินรายการ


11.00 – 12.00 น.

​แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้เด็กข้ามชาติ ข้อท้าทาย และข้อเสนอแนะ

สุรพงษ์ กองจันทึก วิทยากรผู้ดำเนินรายการ


12.00 – 13.00 น.

​อาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.

ประเด็นหารือ


“การพัฒนาบริการด้านสังคม และข้อเสนอแนะในการให้บริการด้านการศึกษาในประเทศไทย”


สุรพงษ์ กองจันทึก วิทยากรผู้ดำเนินรายการ


15.00 – 15.30 น.

แนวคิดในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ สอดแทรกในการให้บริการด้านต่างๆ

 • นำเสนอข้อมูลในการดำเนินงานที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ โดยอิงจากองค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน ของการบูรณาการความเสมอภาคทางเพศกับการดำเนินงานโครงการ โดยทีม LPN ระยอง

 • การแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงานที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ

สมพงค์ สระแก้ว

วิทยากรผู้ดำเนินรายการ


15.30 – 16.30 น.

หารือเกี่ยวกับเวทีภาคประชาสังคม ระหว่างประเทศกัมพูชา-ไทย เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายระหว่างประเทศกัมพูชา-ไทย

 • การเชื่อมโยงการศึกษาสองประเทศ

 • โรงเรียนที่ปลอดภัย เป็นมิตร และเท่าเทียม

 • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

สุรพงษ์ กองจันทึก วิทยากรผู้ดำเนินรายการ16.30 – 17.00 น.

สรุป และปิดประชุม

ใช้ลิงค์ข้างล่างเพื่อเข้าร่วมงาน


 


กิจกรรมเวทีภาคประชาสังคม ระหว่างประเทศกัมพูชา และไทย: วันที่ 7 เมษายน 2565

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

8.30 – 9.00 น.

ความเป็นมา ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนะนำตัว

คุณสมพงค์ สระแก้ว

9.00 – 9.30 น.

นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ SEAS

ตัวแทนองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล

9.30 – 10.00 น.

นำเสนอผลกิจกรรมเวทีภาคประชาสังคม

 • ประเทศกัมพูชา

 • ประเทศไทย

คุณอดิศร เกิดมงคล

10.00 – 10.15 น.

พักเบรค

10.15 – 11.45 น.

ประเด็นหารือ

 • ความร่วมมือในการดำเนินงานของภาคประชาสังคม ระหว่างประเทศกัมพูชา-ไทย

 • แผนการทำงานร่วมกัน

 • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

​คุณอดิศร เกิดมงคล

คุณสมพงค์ สระแก้ว


11.45 – 12.00 น.

สรุปและปิดประชุม

ใช้ลิงค์ข้างล่างเพื่อเข้าร่วมงาน


 ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page