top of page
ค้นหา
 • รูปภาพนักเขียนSompong Srakaew

ชวนร่วมงานเสวนา "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในการส่งเสริมสิทธิเด็ก"

เขียนโดย สมพงศ์ สระแก้วความเป็นมา

องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยร่วมกับองค์กรภาคี ได้แก่ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (มูลนิธิ LPN) และมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มูลนิธิ FRY) ดำเนินโครงการ SEAS of Change ระยะที่ 2 (SEAS: Stopping Exploitation through Accessible Services) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก SIDA CIVSAM มีเป้าหมายโครงการเพื่อให้เด็กและเยาวชนสัญชาติกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบาง ได้เข้าถึงสิทธิและบริการในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อให้สามารถเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชุมชนและสังคมต่อไป โดยโครงการฯ มีพื้นที่การดำเนินงานที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระยอง ตราด และสมุทรสาคร

ด้วยโครงการมีเป้าหมายหลัก คือ การเสริมพลังความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคม ทั้งในประเทศไทยและกัมพูชา เพื่อทำให้เด็กและเยาวชนข้ามชาติ เข้าถึงสิทธิบริการขั้นพื้นฐาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพภาคประชาสังคม รวมถึงเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน ให้สามารถทำงานกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างใกล้ชิด เพื่อทำให้เด็กและเยาวชนข้ามชาติโดยเฉพาะเด็กหญิงและเยาวชนผู้หญิง ได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและคำนึงถึงมิติความเสมอภาคหญิงชาย นำไปสู่การสร้างสภาวะแวดล้อมในการทำให้ภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีความตระหนักรู้ในสิทธิเด็กและความเสมอภาคระหว่างเพศของเด็กและเยาวชนข้ามชาติ โดยเฉพาะเด็กหญิงและเยาวชนผู้หญิง ด้วยการผลักดันเชิงนโยบาย ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ


แรงงานข้ามชาติเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้น ผู้ประกอบการ หรือภาคธุรกิจควรตระหนักถึงการจัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตของแรงงาน รวมทั้งผู้ติดตามที่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน ให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สุขภาพ การปกป้องคุ้มครอง เป็นต้น เมื่อแรงงานมีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตใจที่ดี ปราศจากความกังวลต่างๆ ก็จะมีความพร้อม และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ ในการหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแรงงานคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานที่ดีอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงมีความสำคัญในการเชิญชวนภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้พวกเขาได้พัฒนาตนเองและสังคมต่อไป


วัตถุประสงค์ของการประชุม
 1. เพื่อนำเสนอรูปแบบการทำงาน และแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติ และผู้ติดตาม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

 2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน ข้อท้าทาย และข้อเสนอแนะ ระหว่างภาคธุรกิจกับองค์กรภาคประชาสังคม

 3. เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะจากตัวแทนเด็กและเยาวชน และตัวแทนผู้ปกครองแรงงานข้ามชาติ

 4. เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก การคุ้มครองทางสังคม ระหว่างภาคธุรกิจกับองค์กรภาคประชาสังคม


ผู้เข้าร่วมประชุม
 1. ภาคธุรกิจ

  1. สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

  2. สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

  3. บริษัทอุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด

  4. บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  5. บริษัทยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)

  6. บริษัทอาร์เอสแคนเนอรี่ จำกัด

  7. บริษัทซีแวลู จำกัด (มหาชน)

  8. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

  9. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด

  10. สมาคมการค้าผู้นำเข้าและให้บริการแรงงานต่างด้าว

  11. บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้

  12. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ

  13. บริษัท Western Union

  14. บริษัทซีแอลเอ็มวี สมาร์ท เวิร์คเกอร์ จำกัด

  15. บริษัท Central Group

 2. ตัวแทนแรงงานข้ามชาติ

 3. ตัวแทนเด็กและเยาวชน

 4. ตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคม

 5. เครือข่าย NGOs เช่น มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก มูลนิธิรักษ์ไทย องค์กรเฟรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย AWARD

 6. เจ้าหน้าที่ FRY 2 คน

 7. เจ้าหน้าที่ LPN 5 คน

 8. เจ้าหน้าที่องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 5คน


กำหนดการ

เวลา

หัวข้อ

9.00 – 9.15 น.

​ความเป็นมา ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนะนำตัว

​9.15 – 10.15 น.

นำเสนอรูปแบบการทำงาน และแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติ และผู้ติดตาม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

 • ตัวแทนจากบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นำเสนอ “การสรรหาและการจ้างงานอย่างมีจริยธรรม”

โดยคุณศิริลักษณ์ ยังเลิศ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 • ตัวแทนจากคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นำเสนอ “การทำงาน CSR เพื่อเด็กข้ามชาติ”

โดย อาจารย์อาทร พร้อมพัฒนภัค

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • รูปแบบการจัดการที่ดีด้านแรงงานเพื่อยกระดับและการมีส่วนร่วมร่วมมือกับองค์กรภาคธุรกิจในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน ภายใต้โครงการ PROVIDING TRAINING AT KLANG PROCESSING FACTORY AND GRIEVANCE MECHANISMS TO WORKERS IN CPF’S LIVESTOCK AND AQUATIC BUSINESS โดย LPN ร่วมกับ CPF

โดย นายสมัคร ทัพธานี หัวหน้าปฏิบัติการด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานและป้องกันการค้ามนุษย์ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)

 • ตัวแทนจากภาคประชาสังคม

 1. ตัวแทนจากโครงการ FAIRFish องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

 • แนะนำโครงการ FAIR Fish โดย คุณสุจินตนา เหมตะศิลป

ผู้อำนวยการโครงการ FAIR Fish

 • นำเสนอ "โมเดลการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ" โดย คุณกนกนิษก์ ตัณฑ์กุลรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย การติดตาม และเรียนรู้ โครงการ FAIR Fish

 • แนะนำ “แอปพลิเคชันเสริมความรู้ด้านสิทธิแรงงาน” โดย คุณศิริชัย ลีเลิศยุทธ์

เจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาโครงการ FAIR Fish

 1. ตัวแทนจากมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก

นำเสนอ ชุดเครื่องมือผลกระทบที่ดีทางสังคมโดย คุณพิมพิไล รวมธรรม ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก


10.15 – 10.30 น.

ถาม-ตอบ

10.30 – 10.45 น.

พักเบรค

10.45 – 11.45 น.

- แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน ข้อท้าทาย และข้อเสนอแนะ ระหว่างภาคธุรกิจกับองค์กรภาคประชาสังคม

- แนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิ เช่น

 • การส่งเสริมโอกาสเด็กที่เปราะบางเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมในรูปแบบต่างๆ

 • การขยายนวัตกรรมทางการศึกษาของเด็กข้ามชาติสู่พื้นที่อื่นๆ

 • CSR เพื่อสังคม เช่น โครงการห้องเรียนเตรียมความพร้อมเด็กข้ามชาติ

 • การจัดทำกองทุนการศึกษาแก่กลุ่มเฉพาะ

 • ฯลฯ

11.45 – 12.00 น.

สรุป และปิดประชุม

กำหนดการ

ท่านสามารถเข้าร่วมได้ผ่านลิงค์ข้างล่างนี้

https://zoom.us/j/99810864625?pwd=ZlJrL0NhamFoUjFUK1ZQS3ZQcUpwUT09


Meeting ID: 998 1086 4625

Passcode: 636810ดู 88 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page