top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนLPN foundation

LPN ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ใหม่สำหรับชาวเมียนมาร์ที่บางบอน


ในวันที่ 4 กันยายน 2565 คุณสมพงค์ สระแก้ว ผู้ก่อตั้งมูลนิธิของเราได้ถูกเชิญไปเข้าร่วมในฐานะประธานสำหรับการเปิดศูนย์การเรียนรู้ของชาวเมียนมาร์ในสมุทรสาครแห่งใหม่ภายใต้ชื่อว่า “ศูนย์ฝึกอบรมภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และ เครือข่ายอาสาสมัครทางสังคมแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์ ตลาดบางบอน กรุงเทพมหานคร” หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า "MMLG – Myanmar Migrant Labour Group Bangbon Market Bangkok" โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ใหม่นี้เป็นการจัดตั้งขึ้นร่วมกับ “กลุ่มพันธมิตรเพื่อความสมานฉันท์และสันติภาพ” หรือ "U.S.A - UNION SOLIDARITY ALLIANCE"


เพราะเราเชื่อว่าการเป็น “ประชาคมอาเซียน” กลุ่มประชากรในอาเซียนต้องร่วมสร้างพื้นที่การเปลี่ยนแปลงและสร้างการเรียนรู้ สร้างมูลค่าในสังคม สร้างจิตสำนึกในสังคมในความรับผิดชอบต่อสังคมพื้นที่ปลายทางที่เป็นพื้นที่การทำงานของแรงงานข้ามชาติ สร้างชุมชนทางภูมิปัญญาและมีพื้นที่สาธารณะในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ อันจะทำให้เกิดประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์การสร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้ การมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ การเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านแรงงานข้ามชาติ และความร่วมมือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและอาเซียน จะเป็นกลไกสำคัญแห่งการเชื่อมร้อยพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่งดงาม การเป็นศูนย์รับเรื่องเบื้องต้นจะสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นของพี่น้องแรงงาน การดำเนินการต่อการเข้าถึงการช่วยเหลือด้านกฎหมายและคดีความเป็นสิ่งที่ต้องการที่สุด การเป็นกลไกอาสาสมัคร และเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังปัญหาในชุมชนเป็นแขนขาเรี่ยวแรงที่สำคัญ และการสร้างและปรับทัศนคติเชิงบวกร่วมกันของสังคมไทยและแรงงานเพื่อนบ้าน จะส่งผลถึงการสานสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขในสังคมอาเซียน ในที่สุดการพึ่งพาตนเองเป็นหัวใจสำคัญและโจทย์สุดท้ายของการพัฒนาที่มีหัวใจ

หนึ่งในยุทธศาสตร์โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมแรงงานข้ามชาติในไทย สร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะแห่งปัญญา และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและอาเซียนดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page