top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนSompong Srakaew

ด้วยค่านิยมของเราแข็งแรงเพียงพอที่จะเชื่อมโยง​โลก​ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายในระดับสากล

ผู้เขียน สมพงค์ สระแก้ว

LPN​ มุ่งมั่นในการยกระดับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงงาน


มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Protection Network : LPN​) เป็นองค์กรด้านแรงงานที่มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิ ความเสมอภาค​ การพึ่งตนเอง และสรรค์สร้าง การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติและกำลังต่อสู้เพื่อหยุดยั้ง โศกนาฏกรรมของมนุษย์ที่มีอยู่เบื้องหลังของระบบการผลิตอาหารทะเลที่ไม่ยั่งยืนในปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลา 16 ปี ในการทำงานของ LPN เราได้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาผู้ประสบปัญหาซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางพิเศษ ผู้ที่เข้าไม่ถึงกลไกการคุ้มครองสิทธิ ผู้ไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคม ผู้เป็นแรงงานที่ถูกกดขี่ กดทับ ไม่ได้ความเป็นธรรมจากการทำงาน ผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกค้ามนุษย์ด้านแรงงานจำนวนมาก และร่วมยกระดับการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในประเทศไทย กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจในไทยและต่างประเทศ

ปัจจุบันรัฐบาลไทยเห็นความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กร LPN ทำให้เกิดความร่วมมือในทุกๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการการทำงานร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือแก้ไขปัญหาด้านแรงงานที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกค้ามนุษย์ การถูกละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกายกับองค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐของประเทศต้นทาง เมียนมา ลาว และกัมพูชา


การทำงานภายใต้วิสัยทัศน์องค์กร


ระดับท้องถิ่น

เราดำเนินการให้การช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ทะเล และปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากปัญหาการค้าแรงงานมนุษย์ และร่วมมือกับท้องถิ่นในการปกป้องคุ้มครองทางสังคมเด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงต่อการคุกคามในชีวิต ร่างกายจิตใจและเราจะส่งเสริมสิทธิแรงงาน คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือผู้รอดชีวิตจากการค้าแรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมงไทยและข้ามชาติ


ระดับประเทศ

เราทำงานเชิงประสานความร่วมมือกับรัฐบาลไทย ในการส่งแสริมการบังคับใช้กฎหมาย และการประมงของประเทศเพื่อการพัฒนาสภาพเงื่อนไขการทำงานของแรงงานให้ดีขึ้นเราเป็นผู้นำแนวคิด และให้แนวทางปฏิบัติทางนโยบายแก่เครือข่ายระดับประเทศทั้งภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิแรงงานในประเทศไทย รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานของเครือข่ายในฐานะผู้นำในภูมิภาค


ระดับนานาชาติ

เรากำลังพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรภาคประสังคมในและต่างประเทศ กับเจ้าหน้าที่นักการฑูตจากทั่วโลก โดยเฉพาะรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านเมียนมา ลาว และกัมพูชา รวมถึงองค์กรและสื่อนานาชาติเพื่อเป็นกระบอกเสียงเพื่อความเป็นธรรมให้กับแรงงานประมง เครือข่ายในระดับนานาชาติมองเราในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านตลาดอาหารทะเลที่ช่วยให้การทำงานเพื่อส่งเสริมให้ห่วงโซ่อุปทานปราศจากแรงงานทาสประสบความสำเร็จ


ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page